Fokus på Barnevernet

Click here to edit subtitle

Hjem

Fokus På Barnevernet

Vi er en interesseorganisasjon som ønsker å holde fokus på barn og Barnevern i Norge, med argusøyne på myndigheter og deres fremtreden i det offentlige.

Vedtekter for Fokus På Barnevernet

§1 Formål: 
Fokus På Barnevernet ønsker ut fra et stort nettverk med mennesker som har erfaring som barnevernsutsatte å bidra til å gjøre barnevernet bedre. Vi vil ha stort fokus på storfamiliens rolle for barns beste. 

§2 Foreningens oppgaver: 
Fokus På Barnevern vil
-Drive erfarings basert politisk og samfunnsmessig påvirkningsarbeid innen barnevernsfeltet.
-Drive samtalegrupper for barnevernsutsatte og andre interesserte.
-Arrangere og delta i politiske debatter, samfunnsdebatter og andre arrangementer med fokus på barnevernet.
-Delta i samfunnsdebatten om barnevernet gjennom sosiale medier og presse. 
-Drive aksjonisme i forhold til barnevernet.
-Arbeide for opprettelse av klientutvalg først på fylkesnivå, deretter på kommunenivå.
-Lette tilgangen på erstatning for barnevernsofre.

§3 Medlemskap og kontingent: 
Alle over 16 år som er interessert i å gjøre barnevernet i Norge bedre. Interesserte som ikke er pårørende eller har egenerfaring som barnevernsutsatte kan være støttemedlem i organisasjonen, men uten å ha stemmerett og valgbarhet.

Kontingenten fastsettes av årsmøte og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§4 Årsmøtet: 
Årsmøte, som holdes hvert år innen mai måned, er foreningens høyeste myndighet. Styret innkaller til årsmøte med minst en måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være sendt til styret senest to uker før årsmøte. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte.
Alle medlemmer har adgang til årsmøte. Styret kan invitere andre personer og media til å være til stedet.
Årsmøte er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivingen kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøte kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.
Med mindre annet er bestemt er et vedtak gyldig med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidatene enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmere, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Årsmøtet skal:
Behandle Fokus På Barnevernet årsmelding
Behandle Fokus På Barnevernet regnskap
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta Fokus På Barnevernet budsjett
Velge:
Leder
Styremedlemmer

§5 Ekstraordinært årsmøte: 
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§6 Styret: 
Fokus På Barnevernet ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av 3 styremedlemmer og inntil 3 varaer. Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg. Det er ønskelig at styret skiftes ut med to medlemmer av gangen, slik at kontinuitet sikres.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

§7 Styrets oppgaver: 
Styret skal:
Iverksette årsmøtets bestemmelser.
Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
Administrere og føre nødvendig kontroll med Fokus På Barnevernet økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
Representere Fokus På Barnevernet utad

§8 Organisasjonsledd: 
Fokus På Barnevernet kan opprette lokallag og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Fokus På Barnevernet årsmøte eller styre bestemmer opprettelsen av lokallag/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For lokallag/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Fokus På Barnevernet, og lokallag/grupper kan ikke inngåavtaler eller representere Fokus På Barnevernet utad uten styrets godkjennelse.

§9 Oppløsning: 
(Denne paragrafen kan ikke endres.)
Oppløsning av Fokus På Barnevernet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Fokus På Barnevernet. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring

§10 Endring av vedtektene: 
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§11 Signaturbestemmelser:

Signaturrett for Fokus På Barnevernet tildeles styrets leder og ett av styremedlemmene i felleskap. Det betyr at to signaturer kreves. 

Vi søker etter medlemmer som kan tenke seg å støtte vårt arbeid.
Medlemskontingent kr 200,- pr år 

Kontonr: 3000 32 57947

Org.nr 915 095 658